Zmena dodávateľa energií

Výdavky za energie patria bezpochyby k najväčším výdavkom domácností. Veľakrát však platíme zbytočne vysoké účty len preto, že zostávame dlhodobo u jedného dodávateľa energií. A pritom práve zmena dodávateľa energií je veľmi jednoduchý spôsob, ako dosiahnuť úspory bez ďalších a zbytočných nákladov. Je si však treba uvedomiť, že zmenou dodávateľa energií sa dá ušetriť len na obchodnej zložke ceny energií, štátom regulované poplatky takto ušetriť nejde. U elektriny činní obchodná zložka ceny 35 až 45% celkovej ceny a pri plyne je to 80%.
 elektrická vedení
Ako sa správne správať       Každý z nás, by si mal aspoň raz za rok, a to najlepšie v čase vyúčtovania, skontrolovať, koľko platí jednotlivé energie, a porovnať faktúru s ponukami iných dodávateľov. Ceny rôznych spoločností dodávajúce energie možno porovnať na kalkulačkách umiestnených na internete.
 
Koniec existujúcej zmluvy    Ak sa rozhodnete pre zmenu dodávateľa, skontrolujte si doterajšiu zmluvu. Vyhnete sa tak problémom, že voľba nového dodávateľa nebude považovaná za porušenie existujúcich zmlúv. Zákazníci so zmluvou na dobu určitú sa mylne domnievajú, že uplynutím doby záväzku, zmluvný vzťah s pôvodným dodávateľom končí. U nás nie je zavedená povinnosť adresného informovania o končiacej zmluve a tá je väčšinou automaticky predĺžená existujúcim dodávateľom. Preto je nutné o ukončení požiadať vopred. Ak by ste chceli zmluvu ukončiť predčasne, môžete zaplatiť pomerne vysokú pokutu.
 
Možná dĺžka záväzku           Na našom trhu existujú tri druhy zmlúv z hľadiska dĺžky záväzku. V prvom rade je to zmluva na dobu neurčitú. Tu môžete po trojmesačnej lehote od dodávateľa odísť kedykoľvek. Druhé dva typy zmlúv sú na dobu určitú. Jednou možnosťou je, že máte dočasne nižšiu cenu, ktorá sa ale po určitej dobe zmení na štandardnú. A druhou možnosťou je cena fixná, ktorá platí po celú dobu platnosti zmluvy. V prípade zmluvy na dobu určitú musíte prípadný nesúhlas o predĺžení súčasnej zmluvy poslať včas, aby zmluva nebola automaticky predĺžená. Táto lehota býva 3 mesiace pred koncom zmluvy.
 zásuvky elektřiny
Ceny na trhu             Niektorí obchodníci dávajú cenové ponuky každý mesiac. Preto ak zvolíte nového dodávateľa, jeho cena Vám bude fixovaná podľa mesiaca, kedy ste uzavrel zmluvu. Ďalšou možnosťou je meniť cenu v priebehu zmluvy v závislosti na burze.
 

About the Author

You may also like these

No Related Post