Klasifikácia vysokoškolských titulov

Vo všeobecnosti má vysokoškolské štúdium tri stupne. Tým prvým je akademický titul bakalár, ktorý sa označuje skratkou Bc. Druhým stupňom je magisterské alebo inžinierske vysokoškolské štúdium, ktoré končí akademickými titulmi Mgr. a Ing. Tretím stupňom je doktorandské štúdium, ktoré je v súčasnosti najčastejšie zavŕšené titulom PhD.

Bakalárske štúdium je na Slovensku pomerne nový typ vysokoškolského štúdia, keďže v minulosti sa išlo priamo, obyčajne v päťročnom štúdiu, na titul magister alebo inžinier. V súčasnosti je potrebné absolvovať najprv tento prvý stupeň vysokoškolského štúdia, ktorý obyčajne trvá tri roky. Toto štúdium je zakončené odbornou bakalárskou štátnou skúškou a obhajobou bakalárskej práce.
radost z dokončení studia
Po absolvovaní bakalárskeho štúdia sa študent môže rozhodnúť, či bude alebo nebude pokračovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia. Zároveň sa môže rozhodnúť, či toto štúdium bude pokračovať na doterajšej fakulte alebo bude pokračovať na inej univerzite. Magisterské alebo inžinierske štúdium druhého stupňa trvá dva roky. Toto štúdium je zakončené magisterskou alebo inžinierskou štátnou skúškou a obhajobou diplomovej práce.
projev při dokončení studia
Niektorí študenti sa aj po absolvovaní druhého stupňa denného štúdia rozhodnú pokračovať v treťom akademickom doktorandskom stupni, pričom toto štúdium trvá tri roky. Popri samotnom štúdiu interný študent vyučuje niektoré predmety a priebežne pracuje na dizertačnej práci.

Celé toto doktorandské štúdium je potom ukončené dizertačnou skúškou a obhajobou dizertačnej práce. Istou výhodou oproti prvým dvom stupňom vysokoškolského štúdia je zákonný nárok na doktorandské štipendium, ktoré študentovi vykryje základné životné potreby a tak sa môže potom plnohodnotne sústrediť na samotné štúdium, ktoré je oproti predchádzajúcim stupňom špecifickejšie, keďže okrem štúdia sa vyžaduje aj prednášanie a odborná publikačná činnosť v rôznych periodikách.

About the Author

You may also like these

No Related Post